Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Shromáždění vlastníků od A po Z

Závěr roku je pro velkou část společenství vlastníků obdobím konání shromáždění. Najít vhodný termín dostatečně dlouho před Vánoci, vhodný čas a v některých případech i vhodné místo. To vše pro to, aby byla zajištěna aspoň jednou za rok taková účast vlastníků, aby bylo shromáždění usnášeníschopné. K tomu, aby příprava, průběh a výstupy ze shromáždění byly co nejjednodušší a správné, je zapotřebí několik kroků:

1. Pozvánka na shromáždění

Ta musí být v souladu se stanovami zaslána v časovém předstihu daném stanovami. Obvykle to bývá 15 dnů. Pokud není doba daná stanovami, činí z podle občanského zákoníku 30 dnů.

Pozvánka musí obsahovat místo a čas shromáždění, program a podpis svolavatele. Pokud některý z bodů vyžaduje pro svoje projednání a schválení podklady, je nutné je buď přiložit k pozvánce, nebo uvést, kde a kdy jsou podklady k nahlédnutí (v dostatečně dlouhé době před konáním shromáždění).

2. Podklady k programu shromáždění

Podzimní shromáždění obvykle schvalují rozpočet společenství na další rok. Pokud se nekoná jarní shromáždění, pak obvykle schvaluje i zprávu o hospodaření, zprávu o činnosti výboru (případně správce) a další informace důležité z hlediska fungování společenství (stavy účtů, pokladny, informace o stavu úvěru, o vývoji dluhů,…).

3. Realizace shromáždění

Body 1 a 2 máme zajištěny, teď už jen aby přišli lidi. K tomu, aby bylo shromáždění usnášeníschopné, potřebujeme nad 50% hlasů aktuálních vlastníků (podíly dle KN ke dni shromáždění). Prezenci vedeme ve fyzické podobě (podpisový arch kvůli prokazatelnosti) a elektronické (při každém hlasování okamžitě ověříme aktuální usnášeníschopnost). Schůzi vede svolavatel (obvykle předseda), dále funguje zapisovatel, který současně zadává údaje o hlasování do tabulky a sčitatel (hlásí, jak který vlastník hlasuje). U malých společenství do 10 – 15 účastníků se může funkce zapisovatele a sčitatele kumulovat. U vyššího počtu vlastníků to již nedoporučujeme.

Zapisovatel rovněž funguje jako pomocník vedoucího schůze z hlediska kontroly správnosti projednávání programu schůze a úplnosti podkladů. Zapíše i obsah závěrečné diskuse.

4. Výstupy ze shromáždění

Pokud ze shromáždění nevyplývá žádná činnost směrem k rejstříkovému soudu, podepíše předseda zápis, tím schválí jeho správnost a zajistí předání vlastníkům. Od okamžiku předání běží lhůta pro přehlasované vlastníky.

Pokud na shromáždění byl bod, který má vazbu na rejstřík (typicky převolení, nebo doplnění výboru), je potřeba co nejdříve tuto informaci rejstříku oznámit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na www.justice.cz a následně ve zvolené formě na rejstříkový soud změnu doručit.

Jak je vidět, není těch činností, které má na bedrech většinou předseda společenství, málo. Tam, kde funguje těsná spolupráce se správcem, je správce tím, kdo je předsedovi oporou. V ostatních případech se předsedové pohybují na hraně zákona. V tomto případě občanského zákoníku, zejména §159, který, mimo jiné, mluví o tzv. péči řádného hospodáře a zákona o veřejných rejstřících, který podání do rejstříku upravuje a jejich absenci sankcionuje.

O správném postupu při realizaci shromáždění a mnoho dalších informací se můžete dozvědět na seminářích Praktická správa domu pořádaných zapsaným spolkem Pro náš dům.

Termíny seminářů pro rok 2017 budou k dispozici na www.pronasdum.cz